Juhtimis- ja ehituskvaliteedist

Meie eesmärgiks on olla ehitusturul usaldusväärne ja kvaliteetset ehitusteenust pakkuv ehitusettevõte.

Normandia tegutseb vastavalt järgmistest põhimõtetest:
 • pakume läbipaistvat, õigusaktidele, nõuetele ja tavadele vastavat ehitusteenust;
 • kasutame ainult pädevaid ehitustöölisi ja alltöövõtjaid;
 • paneme olulise rõhuasetuse projekti planeerimisele hõlbustamaks seeläbi tööde organiseeritust ja kontrolli;
 • kasutame sertifitseeritud ehitustooteid ja nende kaasaegseid paigaldustehnoloogiaid;
 • vähendame ehitustööde käigus tekkivaid varalisi riske läbi ehitus- ja paigaldustööde kindlustuskaitse koguriskikindlustuse põhimõttel (CAR);
 • tööde käigus on kliendil alustamata, pooleliolevatest, lõpetatud, muudatus- ja lisatöödest ning neile tehtavatest kulutustest alati põhjalik ülevaade;
 • dokumenteerime ehitamise tehnilised dokumendid ning tööde tegeliku tegemise ja kulgemise;
 • meie poolt ja korraldusel tehtud töödele, ehitisse püsivalt paigaldatud toodetele ja seadmetele laieneb garantii;
 • kaasame vajadusel sõltumatu kvaliteedispetsialisti kontrollima ehitustööde tegemist ja kulgemist;
 • pöörame tähelepanu töötervishoiule ja –ohutusele;
 • täiustame pidevalt oma töökorraldust ja efektiivistame tööprotsesse;
 • arendame järjepidevalt oma inimeste erialast kompetentsi;
 • kogume ja analüüsime töötajatelt, klientidelt ja koostööpartneritelt saadud tagasisidet teenuse järjepidevaks täiustamiseks.

Eelöeldu saavutame läbi põhjaliku analüüsi, mille aluseks on töötajatelt, klientidelt ja koostööpartneritelt kogutav tagasiside. Kogutud tagasiside tulemuste töötlemise ning selle mõistmise läbi suudamegi pakkuda klientidele ootuspäraselt kvaliteetset ja usaldusväärset ehitusteenust.